http://www.chusak.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข้อมูลการวางแผน  บทความ  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความการศึกษา
บทความทั้งหมด
 

เค้าโครงการวิจัย

เค้าโครงการวิจัย (Research Proposal)

1.    เรื่อง (Title)                 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2.    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Significance of Project)

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รับผิดชอบโรงเรียนทั้งสิ้น 138 โรงเรียน จำแนกได้ดังนี้

                        -      โรงเรียนประถมศึกษา                        จำนวน                   85   โรงเรียน

                        -      โรงเรียนมัธยมศึกษา                          จำนวน                   12   โรงเรียน

                        -      โรงเรียนขยายโอกาส                          จำนวน                   21   โรงเรียน                      

                        -      โรงเรียนเอกชน                                   จำนวน                   20   โรงเรียน

                        โดยภาพรวมเป็นโรงเรียนของรัฐ 118 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 20 โรงเรียน ในจำนวนโรงเรียนของรัฐ 118 โรงเรียน มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คน และต่ำกว่า จำนวน 74 โรงเรียน คิดเป็น 62.71%

                        จากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2 (พ.ศ.2550-2551) และชุดปัจจุบันมีข้อเสนอแนะให้เร่งหากลยุทธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจากภาพรวมสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโรงเรียนโดยภาพรวมและโรงเรียนขนาดเล็กได้ ดังนี้

โดยภาพรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก

1. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 17.74 คน

1. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 9.82  คน

2. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 24.42 คน

2. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 8.79 คน

3. อัตราส่วนห้องเรียนต่อครู 1.38 คน

3. อัตราส่วนห้องเรียนต่อครู 0.89 คน

                        จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้

                        1.    ด้านบริหารจัดการ

                                แนวโน้มประชากรลดลง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนต่อคนสูง

                        2.    ด้านการเรียนการสอน

                                ครูไม่ครบชั้น นักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อย ครูสอนไม่เต็มเวลา เพราะต้องทำงานธุรการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

                         3.    ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน

                                ใช้เกณฑ์การจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนเท่า ๆ กันทุกขนาด ทำให้โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย ตามจำนวนนักเรียน และมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย

                        จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

                        1.    ไม่ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) จำนวน 21 โรงเรียน

                        2.    อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่ถึง 10 คน จำนวน 45โรงเรียน

                        3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ สพฐ.

                        จึงเห็นสมควรทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

3.    วัตถุประสงค์ (Objective of Research)              

                        เพื่อหาแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

4.    ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study)

                        การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษานำร่องโรงเรียนขนาดเล็กใน 4 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล และในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 30 คน โดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย, กรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, อบต., นายอำเภอ, สพท.พบ. เขต 1 (กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, กรรมการนิเทศฯ, กรรมการอ.ก.ค.ศ.), ผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีขึ้น

                        โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 30 คน ได้แก่

                        1.    วัดหนองปลาไหล  ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเขาย้อย      จำนวนนักเรียน  15  คน

                        2.    วัดไสกระดาน          ตำบลนาวุ้ง                   อำเภอเมืองฯ        จำนวนนักเรียน  22  คน

                        3.    วัดคุ้งตำหนัก           ตำบลบางตะบูน     อำเภอบ้านแหลม    จำนวนนักเรียน  23  คน

                        4.    บ้านพี่เลี้ยง               ตำบลช่องสะแก          อำเภอเมืองฯ        จำนวนนักเรียน  27  คน

                        5.    บ้านบ่อหวาย           ตำบลโพไร่หวาน        อำเภอเมืองฯ        จำนวนนักเรียน  27  คน

                        6.    บ้านไร่ดอน              ตำบลไร่ส้ม                  อำเภอเมืองฯ        จำนวนนักเรียน  28  คน

5.    สมมติฐานของการวิจัย  (Hypothesis of Research)

        แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรเป็นอย่างไร                                   

6.    กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1. จำนวนโรงเรียนที่เหมาะสม

2. คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น

3. โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก

(สมศ.)

4. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมากกว่า      10 คน

 

กำหนดสภาพความสำเร็จ

Measure

 

วิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ  Analyze

ลงมือพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

Implement of Participation

 

 

รายงานผล ควบคุม กำกับ ให้มีการพัฒนาระบบยั่งยืน

Control

                         โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4 กลยุทธ์ คือ

                        1.    พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ

                        2.    พัฒนาระบบการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา

                        3.    เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน

                        4.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

                        ตัวแปรอิสระ  (Independent Veriable) ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา, กรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, อบต., นายอำเภอ, สพท.พบ. เขต 1 (กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, กรรมการนิเทศฯ, กรรมการอ.ก.ค.ศ.), ผู้ว่าราชการจังหวัด

                         ตัวแปรตาม (Dependent Veriable) ประกอบด้วย

                        1.    จำนวนโรงเรียนที่เหมาะสม

                        2.    คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น

                        3.    โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.)

                        4.    อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมากกว่า 10 คน

7.    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                        ได้แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กอันจะส่งผลให้

                        1.    จำนวนโรงเรียนที่เหมาะสม

                        2.    คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น

                        3.    โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.)

                        4.    อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมากกว่า 10 คน

 

นี่คือความตั้งใจจะทำงานของผู้เขียนในปี 2552 นี้

 

 

ดร.ชูศักดิ์  ประเสริฐ

ความคิดเห็น

 1. 1
  วัดท้ายตลาด พลบดี 9

         กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4 กลยุทธ์นี้ดีจริงๆ  พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ   พัฒนาระบบการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา    เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โรงเรียนจะได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.)

 2. 2
  นายนพดล ตวงกระสินธุ
  นายนพดล ตวงกระสินธุ tisaoos@hotmail.com 27/12/2009 18:17
 3. 3
  นายนพดล ตวงกระสินธุ
  นายนพดล ตวงกระสินธุ tisaoos@hotmail.com 27/12/2009 18:16

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
« April 2017»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2009
ปรับปรุง 06/02/2017
สถิติผู้เข้าชม1,322,069
Page Views1,524,144
 หน้าแรก  ข้อมูลการวางแผน  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา
By ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ.  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view